Podmínky používání webových stránek

Podmínky používání webových stránek

 1. Oznámení

Tyto Webové stránky www.branopac-antalis.cz spravuje:
Zástupce správce: BRANOPAC CZ s.r.o., Kollárova 1694, 69801 Veselí nad Moravou
Hosting: dgstudio.cz s.r.o., Osvoboditelů 523, 760 01 Zlín

 

Podmínky používání:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice
 3. Účel Webových stránek
 4. Pouze pro profesionální použití
 5. Správa Webových stránek
 6. Právo duševního vlastnictví
 7. Hypertextové odkazy
 8. Prohlášení správce a vyloučení odpovědnosti
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Rozhodné právo a výlučná příslušnost
 11. Dotazy

 

Úvodní ustanovení

Navigace na těchto Webových stránkách znamená souhlas Uživatele s těmito Podmínkami používání, a to bez jakýchkoliv výhrad, včetně ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti. Účelem těchto Podmínek používání je stanovit všeobecná pravidla, na základě kterých společnost BRANOPAC poskytuje přístup k Webovým stránkám a Uživatelům tak umožňuje vstup na tyto webové stránky a jejich používání.

Verze těchto všeobecných Podmínek používání, která je v současné době online, je jedinou závaznou verzí po celou dobu používání těchto Webových stránek, dokud nebude nahrazena novou verzí.

 

Definice

„BRANOPAC" znamená ,, BRANOPAC CZ s.r.o., Kollárova 1694, 69801 Veselí nad Moravou " - společnost ze skupiny Antalis, která Webové stránky spravuje
„Poskytovatel hostingu“ znamená Hosting: dgstudio.cz s.r.o., Osvoboditelů 523, 760 01 Zlín
„Webové stránky“ znamená: www.branopac-antalis.cz
„Služby“ znamená služby dostupné na Webové stránce.
„Uživatel“ znamená jakákoliv osoba, která používá Webové stránky nebo kteroukoliv ze služeb, která se na nich nabízí.
„Člen“ znamená Uživatel uvedený na Webových stránkách.
„Identifikátor“ znamená údaje nezbytné k identifikaci Uživatele na Webových stránkách a pro získání přístupu do oblastí vyhrazených pro Členy.
„Heslo" znamená důvěrné informace, které při použití společně s identifikátorem umožňují Uživateli prokázat svou totožnost.
„Hypertextové odkazy" znamenají webové stránky třetích stran nebo externí internetový zdroj napojený na Webové stránky, který není kontrolován a za který společnost BRANOPAC nenese odpovědnost.

 

Účel Webových stránek

Účelem těchto Webových stránek je poskytovat Uživatelům informace o produktech a službách nabízených společností BRANOPAC a on-line nákupní nástroj pro tyto produkty a služby, a to na základě členské registrace.

 

Webové stránky určené výhradně pro profesionální použití

Tyto Webové stránky jsou určeny a vyhrazeny pouze pro profesionální užití a výslovně se vylučuje jakékoliv další užití, včetně použití spotřebiteli.

Používáním těchto Webových stránek každý Uživatel prohlašuje a zaručuje, že jedná pouze pro profesionální účely a v míře dovolené platnými právními předpisy a vzdává se proto veškerých práv souvisejících s ochranou spotřebitele při používání těchto Webových stránek.

Jste-li spotřebitel, nesmíte nakupovat ani provádět jakékoliv úkony související s nákupy na těchto Webových stránkách ani jakékoliv jiné úkony na základě údajů zveřejněných na těchto Webových stránkách. Používání těchto Webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami používání i přes toto upozornění je vaším rizikem a společnost BRANOPAC se v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost.

 

Správa Webových stránek

V zájmu řádné správy těchto Webových stránek je společnost BRANOPAC oprávněna kdykoliv:

 • Pozastavit, přerušit nebo omezit přístup k celým Webovým stránkám nebo jejich částem, vyhradit přístup k Webovým stránkám nebo k některým jejich částem pro určenou kategorii Uživatelů.
 • Odstranit jakékoliv informace, které narušují fungování Webových stránek nebo které nejsou v souladu s vnitrostátními nebo mezinárodními právními předpisy nebo které jsou považovány za nevhodné nebo protiprávní.
 • Pozastavit fungování Webových stránek za účelem jejich aktualizace.

 

Právo duševního vlastnictví

Všechny ochranné známky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, pohyblivá i nepohyblivá vyobrazení, video sekvence, zvuky, včetně počítačových aplikací, které by mohly být použity k zajištění fungování Webových stránek a všeobecně všechny prvky, které jsou reprodukovány a používány na Webových stránkách, jsou chráněny předpisy upravujícími duševní vlastnictví, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětů ochrany je mnoho a představují výhradní vlastnictví společnosti BRANOPAC nebo jejích partnerů. Jakákoliv reprodukce, vyobrazení, použití nebo úprava v jakékoli formě, ať celého prvku nebo jeho části, včetně počítačových aplikací, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BRANOPAC, je přísně zakázána. Skutečnost, že BRANOPAC nepodá žalobu ihned poté, co se dozví o neoprávněném použití, nelze považovat za schválení tohoto použití nebo vzdání se práva podat žalobu.

 

Hypertextové odkazy

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo externí internetové zdroje („hypertextové odkazy"). Společnost BRANOPAC nemá nad hypertextovými odkazy jakoukoliv kontrolu a nemůže je regulovat. Společnost BRANOPAC proto nemůže nést odpovědnost za tyto hypertextové odkazy a odmítá jakoukoliv odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby a jakýkoli jiný materiál dostupný na těchto webových stránkách třetích stran a v externích zdrojích nebo z nich přístupný.

Společnost BRANOPAC neodpovídá za jakékoli škody nebo ztráty, skutečné nebo údajné, v souvislosti s použitím obsahu, zboží nebo služeb dostupných na těchto odkazech nebo kroků podniknutých na základě takového obsahu, zboží nebo služeb.

 

Prohlášení správce a vyloučení odpovědnosti

Společnost BRANOPAC se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby na svých Webových stránkách poskytovala přesné a aktuální informace a vyhrazuje si právo obsah stránek kdykoli bez předchozího upozornění upravit. BRANOPAC neposkytuje žádnou záruku nebo garanci, pokud jde o přesnost nebo úplnost Webových stránek obsahujících hypertextové odkazy nebo jiné elektronické odkazy, které jsou přímo nebo nepřímo přístupné z Webových stránek.

Je povinností Uživatele ověřit si správnost informací prostřednictvím pomocných prostředků, včetně přímého kontaktu se společností BRANOPAC.

V důsledku toho BRANOPAC neodpovídá za:

 • jakékoliv nepřesnosti nebo opomenutí v obsahu Webových stránek;
 • jakékoliv nedostupnosti Webových stránek;
 • výskyt jakýchkoliv chyb;
 • jakékoliv chyby související s obsahem dostupným na Webových stránkách;
 • jakékoliv škody vyplývající z podvodného vniknutí třetí strany, která způsobí změny v informacích obsažených na Webových stránkách;
 • jakékoliv újmy nebo škody způsobené neoprávněnými nebo nezákonnými změnami obsahu Webových stránek;
 • jakoukoliv újmu, přímou či nepřímou a bez ohledu na její příčinu, původ, povahu nebo důsledek, vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu k Webovým stránkám a/nebo z použití informací, které jsou přímo či nepřímo k dispozici na Webových stránkách.

Společnost BRANOPAC neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jakýmkoli virem, útokem DOS (Denial of Service) nebo jakýmkoli jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové zařízení, počítačové programy, vaše data nebo jiné vlastní materiály v důsledku použití těchto Webových stránek nebo stahování obsahu z Webových stránek či z webových stránek třetí strany nebo z jiných internetových zdrojů napojených na tyto Webové stránky.

Společnost BRANOPAC nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran nebo externích internetových zdrojů napojených na tyto Webové stránky. Tyto odkazy nelze chápat jako doporučení jejich obsahu ze strany společnosti BRANOPAC. BRANOPAC neodpovídá za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která může být důsledkem použití webových stránek třetích stran nebo externího internetového zdroje spojeného s těmito Webovými stránkami.

 

Článek 11: Pozastavení nebo vypovězení smlouvy

Aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv jiné právo nebo opravný prostředek náležící společnosti BRANOPAC podle této smlouvy nebo ze zákona, je společnost BRANOPAC oprávněna dle svého vlastního uvážení pozastavit nebo vypovědět bez dalšího a s okamžitou platností své závazky podle této smlouvy v plném rozsahu nebo zčásti podáním písemné výpovědi, a to v případě, že:(i)dodavatel poruší jakýkoliv svůj závazek podle této smlouvy; dodavatel bude v konkurzním nebo insolvenčním řízení, bude na něj uvalena konkurzní správa, bude v likvidaci, bude předmětem postoupení ve prospěch věřitelů v rámci podacího nebo návrhového řízení, anebo (ii) BRANOPAC nenese vůči dodavateli za toto vypovězení odpovědnost. V případě vypovězení bude jakýkoliv závazek uzavřený před vypovězením splněn podle podmínek této smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů

Společnost BRANOPAC shromažďuje a zpracovává veškeré osobní údaje poskytované Uživateli těchto Webových stránek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů. Chcete-li znát podrobnosti, seznamte se s našimi Zásadami ochrany osobních údajů: https://www.branopac-antalis.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju a našimi Zásadami používání souborů cookie: https://www.branopac-antalis.cz/cookies-policy, které jsou k dispozici na těchto Webových stránkách.

 

a. Zabezpečení IT na těchto Webových stránkách:

Společnost BRANOPAC se zavazuje zajistit vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů Uživatelů poskytnutých na těchto Webových stránkách a k zabránění jejich zneužití, poškození, zničení nebo zpřístupnění neoprávněným třetím stranám. Osobní údaje poskytnuté Uživateli jsou uloženy na zabezpečených serverech, zejména na serveru poskytovatele hostingu.

Přenos osobních údajů na internetu však představuje riziko související s jeho samotnou podstatou, jemuž společnost BRANOPAC nemůže zcela zabránit, pokud jde o bezpečnost takto odesílaných údajů. Proto BRANOPAC upozorňuje Uživatele na potenciální rizika spojená s provozem a používáním těchto Webových stránek a doporučuje jim, aby při používání internetu používali veškerá nezbytná ochranná opatření (jako je používání aktualizovaného hardwaru a softwaru, aktuální antivirový program, opatření pro zachování důvěrnosti při ochraně identifikátorů a hesel apod.). Uživatelé jsou výhradně odpovědni za správu svých identifikátorů a hesel.

b. Zabezpečení IT na webových stránkách třetích stran a v externích internetových zdrojích propojených s těmito Webovými stránkami (hypertextové odkazy):

Za správu a zabezpečení osobních údajů poskytovaných Uživateli na webových stránkách třetích stran nebo v externích internetových zdrojích propojených s těmito Webovými stránkami odpovídají výhradně vydavatelé těchto externích webových stránek nebo internetových zdrojů.

jakékoli webové stránky třetích stran nebo externí internetový zdroj propojený s Webovými stránkami, například stránky vydavatele souborů cookie – třetích stran uvedených v Zásadách používání souborů cookie na těchto Webových stránkách: www.branopac-antalis.cz

Společnost BRANOPAC není správcem údajů, neboť nevykonává kontrolu nad správou údajů poskytovaných Uživateli přímo prostřednictvím těchto externích webových stránek nebo internetových zdrojů, a nemůže proto jakkoliv zaručit bezpečnost údajů, které Uživatelé tímto způsobem odeslali. Uživatelé jsou povinni se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na těchto externích webových stránkách nebo v takových internetových zdrojích.

 

Rozhodné právo a výlučná příslušnost

Ustanovení těchto všeobecných Podmínek používání se řídí právem České republiky, s vyloučením veškerých kolizních norem. K řešení neshod nebo sporů vyplývajících z těchto Podmínek používání je příslušný soud v místě sídla společnosti BRANOPAC, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiná zvláštní příslušnost.

 

Dotazy

Své zprávy prosím zasílejte na následující adresu: gdpr.bopcz@antalis-branopac.com nebo použijte možnost Kontaktujte nás na těchto Webových stránkách, máte-li:

 • jakékoliv dotazy či požadavky na informace o produktech prezentovaných na těchto Webových stránkách,
 • v případě, že budete mít problémy s přístupem na tyto Webové stránky nebo s jejich používáním nebo
 • najdete-li na těchto Webových stránkách jakýkoliv nevhodný nebo nezákonný obsah.