Podmínky používání webových stránek

Podmínky používání webových stránek

 1. Oznámení

Tyto Webové stránky www.branopac-antalis.cz spravuje:
Zástupce správce: ANTALIS s.r.o., Office Park Nové Butovice, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5
Hosting: dgstudio.cz s.r.o., Fügnerovo nábř. 1797, 760 01 Zlín

 

Podmínky používání:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice
 3. Účel Webových stránek
 4. Pouze pro profesionální použití
 5. Správa Webových stránek
 6. Právo duševního vlastnictví
 7. Hypertextové odkazy
 8. Prohlášení správce a vyloučení odpovědnosti
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Rozhodné právo a výlučná příslušnost
 11. Dotazy

 

Úvodní ustanovení

Navigace na těchto Webových stránkách znamená souhlas Uživatele s těmito Podmínkami používání, a to bez jakýchkoliv výhrad, včetně ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti. Účelem těchto Podmínek používání je stanovit všeobecná pravidla, na základě kterých společnost ANTALIS poskytuje přístup k Webovým stránkám a Uživatelům tak umožňuje vstup na tyto webové stránky a jejich používání.

Verze těchto všeobecných Podmínek používání, která je v současné době online, je jedinou závaznou verzí po celou dobu používání těchto Webových stránek, dokud nebude nahrazena novou verzí.

 

Definice

"ANTALIS" znamená ANTALIS s.r.o., Office Park Nové Butovice, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5
„Poskytovatel hostingu“ znamená Hosting: dgstudio.cz s.r.o., Fügnerovo nábř. 1797, 760 01 Zlín
„Webové stránky“ znamená: www.branopac-antalis.cz
„Služby“ znamená služby dostupné na Webové stránce.
„Uživatel“ znamená jakákoliv osoba, která používá Webové stránky nebo kteroukoliv ze služeb, která se na nich nabízí.
„Člen“ znamená Uživatel uvedený na Webových stránkách.
„Identifikátor“ znamená údaje nezbytné k identifikaci Uživatele na Webových stránkách a pro získání přístupu do oblastí vyhrazených pro Členy.
„Heslo" znamená důvěrné informace, které při použití společně s identifikátorem umožňují Uživateli prokázat svou totožnost.
„Hypertextové odkazy" znamenají webové stránky třetích stran nebo externí internetový zdroj napojený na Webové stránky, který není kontrolován a za který společnost ANTALIS nenese odpovědnost.

 

Účel Webových stránek

Účelem těchto Webových stránek je poskytovat Uživatelům informace o produktech a službách nabízených společností ANTALIS a on-line nákupní nástroj pro tyto produkty a služby, a to na základě členské registrace.

 

Webové stránky určené výhradně pro profesionální použití

Tyto Webové stránky jsou určeny a vyhrazeny pouze pro profesionální užití a výslovně se vylučuje jakékoliv další užití, včetně použití spotřebiteli.

Používáním těchto Webových stránek každý Uživatel prohlašuje a zaručuje, že jedná pouze pro profesionální účely a v míře dovolené platnými právními předpisy a vzdává se proto veškerých práv souvisejících s ochranou spotřebitele při používání těchto Webových stránek.

Jste-li spotřebitel, nesmíte nakupovat ani provádět jakékoliv úkony související s nákupy na těchto Webových stránkách ani jakékoliv jiné úkony na základě údajů zveřejněných na těchto Webových stránkách. Používání těchto Webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami používání i přes toto upozornění je vaším rizikem a společnost ANTALIS se v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost.

 

Správa Webových stránek

V zájmu řádné správy těchto Webových stránek je společnost ANTALIS oprávněna kdykoliv:

 • Pozastavit, přerušit nebo omezit přístup k celým Webovým stránkám nebo jejich částem, vyhradit přístup k Webovým stránkám nebo k některým jejich částem pro určenou kategorii Uživatelů.
 • Odstranit jakékoliv informace, které narušují fungování Webových stránek nebo které nejsou v souladu s vnitrostátními nebo mezinárodními právními předpisy nebo které jsou považovány za nevhodné nebo protiprávní.
 • Pozastavit fungování Webových stránek za účelem jejich aktualizace.

 

Právo duševního vlastnictví

Všechny ochranné známky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, pohyblivá i nepohyblivá vyobrazení, video sekvence, zvuky, včetně počítačových aplikací, které by mohly být použity k zajištění fungování Webových stránek a všeobecně všechny prvky, které jsou reprodukovány a používány na Webových stránkách, jsou chráněny předpisy upravujícími duševní vlastnictví, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětů ochrany je mnoho a představují výhradní vlastnictví společnosti ANTALIS nebo jejích partnerů. Jakákoliv reprodukce, vyobrazení, použití nebo úprava v jakékoli formě, ať celého prvku nebo jeho části, včetně počítačových aplikací, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ANTALIS, je přísně zakázána. Skutečnost, že ANTALIS nepodá žalobu ihned poté, co se dozví o neoprávněném použití, nelze považovat za schválení tohoto použití nebo vzdání se práva podat žalobu.

 

Hypertextové odkazy

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo externí internetové zdroje („hypertextové odkazy"). Společnost ANTALIS nemá nad hypertextovými odkazy jakoukoliv kontrolu a nemůže je regulovat. Společnost ANTALIS proto nemůže nést odpovědnost za tyto hypertextové odkazy a odmítá jakoukoliv odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby a jakýkoli jiný materiál dostupný na těchto webových stránkách třetích stran a v externích zdrojích nebo z nich přístupný.

Společnost ANTALIS neodpovídá za jakékoli škody nebo ztráty, skutečné nebo údajné, v souvislosti s použitím obsahu, zboží nebo služeb dostupných na těchto odkazech nebo kroků podniknutých na základě takového obsahu, zboží nebo služeb.

 

Prohlášení správce a vyloučení odpovědnosti

Společnost ANTALIS se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby na svých Webových stránkách poskytovala přesné a aktuální informace a vyhrazuje si právo obsah stránek kdykoli bez předchozího upozornění upravit. ANTALIS neposkytuje žádnou záruku nebo garanci, pokud jde o přesnost nebo úplnost Webových stránek obsahujících hypertextové odkazy nebo jiné elektronické odkazy, které jsou přímo nebo nepřímo přístupné z Webových stránek.

Je povinností Uživatele ověřit si správnost informací prostřednictvím pomocných prostředků, včetně přímého kontaktu se společností ANTALIS.

V důsledku toho ANTALIS neodpovídá za:

 • jakékoliv nepřesnosti nebo opomenutí v obsahu Webových stránek;
 • jakékoliv nedostupnosti Webových stránek;
 • výskyt jakýchkoliv chyb;
 • jakékoliv chyby související s obsahem dostupným na Webových stránkách;
 • jakékoliv škody vyplývající z podvodného vniknutí třetí strany, která způsobí změny v informacích obsažených na Webových stránkách;
 • jakékoliv újmy nebo škody způsobené neoprávněnými nebo nezákonnými změnami obsahu Webových stránek;
 • jakoukoliv újmu, přímou či nepřímou a bez ohledu na její příčinu, původ, povahu nebo důsledek, vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu k Webovým stránkám a/nebo z použití informací, které jsou přímo či nepřímo k dispozici na Webových stránkách.

Společnost ANTALIS neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jakýmkoli virem, útokem DOS (Denial of Service) nebo jakýmkoli jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové zařízení, počítačové programy, vaše data nebo jiné vlastní materiály v důsledku použití těchto Webových stránek nebo stahování obsahu z Webových stránek či z webových stránek třetí strany nebo z jiných internetových zdrojů napojených na tyto Webové stránky.

Společnost ANTALIS nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran nebo externích internetových zdrojů napojených na tyto Webové stránky. Tyto odkazy nelze chápat jako doporučení jejich obsahu ze strany společnosti ANTALIS . ANTALIS neodpovídá za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která může být důsledkem použití webových stránek třetích stran nebo externího internetového zdroje spojeného s těmito Webovými stránkami.

 

Článek 11: Pozastavení nebo vypovězení smlouvy

Aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv jiné právo nebo opravný prostředek náležící společnosti ANTALIS podle této smlouvy nebo ze zákona, je společnost ANTALIS oprávněna dle svého vlastního uvážení pozastavit nebo vypovědět bez dalšího a s okamžitou platností své závazky podle této smlouvy v plném rozsahu nebo zčásti podáním písemné výpovědi, a to v případě, že:(i)dodavatel poruší jakýkoliv svůj závazek podle této smlouvy; dodavatel bude v konkurzním nebo insolvenčním řízení, bude na něj uvalena konkurzní správa, bude v likvidaci, bude předmětem postoupení ve prospěch věřitelů v rámci podacího nebo návrhového řízení, anebo (ii) ANTALIS nenese vůči dodavateli za toto vypovězení odpovědnost. V případě vypovězení bude jakýkoliv závazek uzavřený před vypovězením splněn podle podmínek této smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů

Společnost ANTALIS shromažďuje a zpracovává veškeré osobní údaje poskytované Uživateli těchto Webových stránek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů. Chcete-li znát podrobnosti, seznamte se s našimi Zásadami ochrany osobních údajů: https://www.branopac-antalis.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju a našimi Zásadami používání souborů cookie: https://www.branopac-antalis.cz/cookies-policy, které jsou k dispozici na těchto Webových stránkách.

 

a. Zabezpečení IT na těchto Webových stránkách:

Společnost ANTALIS se zavazuje zajistit vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů Uživatelů poskytnutých na těchto Webových stránkách a k zabránění jejich zneužití, poškození, zničení nebo zpřístupnění neoprávněným třetím stranám. Osobní údaje poskytnuté Uživateli jsou uloženy na zabezpečených serverech, zejména na serveru poskytovatele hostingu.

Přenos osobních údajů na internetu však představuje riziko související s jeho samotnou podstatou, jemuž společnost ANTALIS nemůže zcela zabránit, pokud jde o bezpečnost takto odesílaných údajů. Proto ANTALIS upozorňuje Uživatele na potenciální rizika spojená s provozem a používáním těchto Webových stránek a doporučuje jim, aby při používání internetu používali veškerá nezbytná ochranná opatření (jako je používání aktualizovaného hardwaru a softwaru, aktuální antivirový program, opatření pro zachování důvěrnosti při ochraně identifikátorů a hesel apod.). Uživatelé jsou výhradně odpovědni za správu svých identifikátorů a hesel.

b. Zabezpečení IT na webových stránkách třetích stran a v externích internetových zdrojích propojených s těmito Webovými stránkami (hypertextové odkazy):

Za správu a zabezpečení osobních údajů poskytovaných Uživateli na webových stránkách třetích stran nebo v externích internetových zdrojích propojených s těmito Webovými stránkami odpovídají výhradně vydavatelé těchto externích webových stránek nebo internetových zdrojů.

jakékoli webové stránky třetích stran nebo externí internetový zdroj propojený s Webovými stránkami, například stránky vydavatele souborů cookie – třetích stran uvedených v Zásadách používání souborů cookie na těchto Webových stránkách: www.branopac-antalis.cz

Společnost ANTALIS není správcem údajů, neboť nevykonává kontrolu nad správou údajů poskytovaných Uživateli přímo prostřednictvím těchto externích webových stránek nebo internetových zdrojů, a nemůže proto jakkoliv zaručit bezpečnost údajů, které Uživatelé tímto způsobem odeslali. Uživatelé jsou povinni se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na těchto externích webových stránkách nebo v takových internetových zdrojích.

 

Rozhodné právo a výlučná příslušnost

Ustanovení těchto všeobecných Podmínek používání se řídí právem České republiky, s vyloučením veškerých kolizních norem. K řešení neshod nebo sporů vyplývajících z těchto Podmínek používání je příslušný soud v místě sídla společnosti ANTALIS , nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiná zvláštní příslušnost.

 

Dotazy

Své zprávy prosím zasílejte na následující adresu: gdpr.packaging.cz@antalis.com nebo použijte možnost Kontaktujte nás na těchto Webových stránkách, máte-li:

 • jakékoliv dotazy či požadavky na informace o produktech prezentovaných na těchto Webových stránkách,
 • v případě, že budete mít problémy s přístupem na tyto Webové stránky nebo s jejich používáním nebo
 • najdete-li na těchto Webových stránkách jakýkoliv nevhodný nebo nezákonný obsah.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.