Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně soukromí – Klienti a třetí strany

Datum účinnosti: červenec 2018

 

Obsah

1. Kdo jsme
2. Na koho se vztahuje toto oznámení o ochraně soukromí
3. Na které informace se vztahuje
4. Které informace shromažďujeme a jak je používáme
5. Mezinárodní předávání údajů
6. Zpřístupňování informací
7. Poskytovatelé služeb
8. Pravidelné aktualizace vašich údajů
9. Uchovávání
10. Vaše práva

 

1. KDO JSME

Společnost Antalis („ANTALIS“) je francouzská akciová společnost (Société Anonyme), se základním kapitálem ve výši 213 000 000 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku (Registre du Commerce et des sociétés) v Nanterre pod číslem 410 336 069. Společnost má své sídlo na adrese 8 Rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Francie).

Skupina ANTALIS je předním profesionálním distributorem papíru a poskytovatelem řešení v oblasti obalových materiálů a vizuální komunikace v Evropě a ve světě (mimo Spojené státy). Skupina ANTALIS je jediným provozovatelem ve svém odvětví, který je zastoupen ve 43 zemích světa, a to prostřednictvím svých přidružených firem. Skupina ANTALIS nabízí jeden z nejrozsáhlejších a nejrozmanitějších sortimentů produktů a řešení na trhu a nabízí svým klientům vysoce kvalitní a inovátorské služby, pokud jde o přizpůsobení se zákazníkovi, odbornost i logistiku. Umožňuje jí to zejména jejích 123 distribučních center rozesetých po celém světě.

Kontaktní údaje na společnosti ze skupiny ANTALIS v kterékoliv části světa najdete na našich webových stránkách www.antalis.com.

Společnost ANTALIS se zavazuje shromažďovat, vést a používat osobní informace svých klientů a obchodních kontaktních osob zodpovědně. Ustanovení právních předpisů o ochraně údajů v Evropské unii a v dalších zemích stanovuje pro společnost ANTALIS přísné podmínky.

Prostřednictvím svého Kodexu chování učinila společnost ANTALIS za sebe i za společnosti ze své skupiny prohlášení, v němž skupina uznává základní a nezadatelné právo každého jednotlivce na ochranu jeho soukromého života a osobních údajů. Společnost přijala závazek zavést nezbytné postupy, s jejichž pomocí bude zajištěno, že shromažďování a zpracování osobních údajů, které společnost vykonává v rámci své činnosti, bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy a s řádným ohledem na jednotlivce, bezpečnost a důvěrnost jejich informací. Vice informací naleznete na našich webových stránkách www.antalis.com.

Skupina ANTALIS pracuje na aktualizaci svých procesů v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, a to ve formě zavedení interního programu ochrany údajů, který nastaví konzistentní standard pro shromažďování, používání a správu osobních údajů napříč celou skupinou ANTALIS.

V tomto Oznámení o ochraně soukromí se vysvětluje, jak můžeme shromažďovat, používat a sdělovat informace o klientech, dodavatelích, akcionářích a další obchodních a firemních kontaktních osobách, a popisují se zde práva, která máte v souvislosti s vašimi osobními údaji. Jejich přečtení prosím věnujte náležitou pozornost.

 

2. NA KOHO SE VZTAHUJE TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Klienti

Toto oznámení se vztahuje na jednotlivé klientské kontakty, s nimiž jsme ve styku, včetně potenciálních klientů. Vztahuje se na osobní údaje, které jsou shromažďovány v rámci našich postupů při získání klienta i při rozvazování smlouvy s ním a na informace shromážděné v průběhu vztahu s klientem.

Vztahuje se rovněž na osobní údaje zaměstnanců našich klientů, jejichž údaje můžeme obdržet v rámci poskytování produktů a služeb. Za těchto okolností je náš hlavní klientský kontakt povinen zajistit, aby všichni dotčení jednotlivci byli informováni o tom, že jejich osobní údaje budou poskytnuty naší společnosti, a zároveň také o účelu, pro který budeme tyto informace používat, například tím, že jim ukáže kopii tohoto oznámení.

Akcionáři

Výše uvedené se vztahuje rovněž na naše akcionáře.

Dodavatelé

Výše uvedené se vztahuje rovněž na naše dodavatele.

Obchodní kontaktní osoby

Toto oznámení se dále vztahuje i na osobní údaje jednotlivců, kteří nejsou našimi stávajícími nebo bývalými klienty ani akcionáři, ale kteří jsou v kontaktu se společností ANTALIS proto, že se přihlásili k odběru sdělení, například e-mailových upozornění či publikací, nebo kteří navštěvují události pořádané společností ANTALIS (ať samostatně, nebo ve spojení s partnerskou organizací).

Další kontaktní osoby

Toto oznámení se vztahuje také na osobní informace o osobách, s nimiž má společnost ANTALIS obchodní ujednání nebo jsou s námi v kontaktu v rámci naší podnikatelské činnosti, například zmocněnci, další zainteresované osoby či protistrany.

 

3. NA KTERÉ INFORMACE SE VZTAHUJE

V tomto Oznámení o ochraně soukromí se „osobními údaji“ rozumějí veškeré informace (ať již v elektronické nebo písemné podobě) týkající se fyzické osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zahrnuje také zvláštní kategorie osobních údajů („zvláštní kategorie údajů“), z nichž lze určit nebo odvodit rasový nebo etnický původ fyzické osoby, její politické názory, náboženské přesvědčení nebo jiné přesvědčení podobné povahy, členství v odborech, fyzické či duševní zdraví (včetně biometrických nebo genetických údajů), sexuální život / orientaci či údaje o soudních sporech (včetně údajů o spáchání nebo údajném spáchání trestného činu a o uloženém trestu či postihu).

Společnost ANTALIS bude shromažďovat údaje zvláštní kategorie pouze v případě, že to bude nezbytné pro jeden z níže uvedených účelů. Další informace o tom, kdy a proč tak musíme postupovat, jsou uvedeny v oddíle 4 „Které informace shromažďujeme a jak je používáme“, níže.

 

4. KTERÉ INFORMACE SE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE POUŽÍVÁME

Společnost ANTALIS může použít vaše osobní údaje pro různé účely, jak je uvedeno v následujících částech.

Společnost ANTALIS se zavazuje shromažďovat a používat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování produktů a služeb našim klientům; navazování a/nebo udržování obchodních vztahů s obchodními kontaktními osobami; a informování jednotlivců o produktech, službách a událostech, o nichž se důvodně domnívá, že by pro ně mohly být zajímavé a/nebo které jinak potvrdily své preference dostávat od ANTALIS tyto informace. Bližší informace o účelech, informacích, které můžeme shromažďovat, zdrojích informací a právním základě, o který se společnost ANTALIS opírá, můžete získat zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.packaging.cz@antalis.com

V některých případech bude nutné, abyste společnosti ANTALIS poskytli své osobní údaje proto, abychom vám (nebo vašemu zaměstnavateli) mohli poskytovat produkty a služby, jednat s vámi nebo plnit své zákonné povinnosti.

Identita, konflikty, boj proti praní špinavých peněz a další kontroly

Společnost ANTALIS shromažďuje o svých klientech a kontaktních osobách celou řadu informací v rámci navazování vztahů. Tento postup lze označit jako Due Diligence nebo „Poznej svého klienta“ či „Poznej svého dodavatele“. Kontroly mohou zahrnovat některá nebo všechna z následujících opatření:

 • ověření totožnosti: doklad o jménu a adrese    
 • zjištění konečného skutečného vlastnictví korporátních a jiných právnických osob
 • kontrola střetu zájmů: aby nedocházelo ke střetu zájmů
 • boj proti praní špinavých peněz, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • kontroly politicky exponovaných osob: osoby s významnou rolí ve vládě, soudnictví, soudech, centrálních bankách, velvyslanectvích, ozbrojených silách a státních podnicích, včetně jejich rodinných příslušníků a blízkých společníků
 • kontroly seznamu vládních sankcí
 • "Insider trading" seznamů

Tyto kontroly jsou prováděny z právních, regulačních nebo obchodních důvodů a v průběhu trvání našeho smluvního vztahu může být nezbytné je opakovat. Je důležité, abyste nám poskytli všechny potřebné informace a dokumenty; v opačném případě to může ovlivnit naši schopnost poskytovat produkty a služby.

Některé z těchto informací můžeme získat i ze zdrojů třetích stran. Podrobnosti můžete získat zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.packaging.cz@antalis.com

Poskytování produktů a služeb

Společnost ANTALIS o vás může v průběhu našeho smluvního vztahu shromažďovat nebo vytvářet další podrobnosti, a to za účelem poskytování svých produktů a služeb.

Vaše osobní údaje můžeme také použít:

 • ke správě našeho vztahu a vedení smluvních vztahů
 • pro účetní a daňové účely
 • pro marketing a rozvoj podnikání
 • za účelem splnění naší zákonné povinnosti
 • za účelem založení, výkonu či obhajoby svých zákonných práv
 • pro prevenci a odhalování trestné činnosti
 • pro historické a statistické účely

Další obchodní styky

V rámci vašeho podnikání nebo dalších obchodních vztahů se společností ANTALIS o vás můžeme shromažďovat nebo vytvářet některé informace. Tyto osobní údaje můžeme použít ke správě a udržování našeho smluvního vztahu, pro účetní a daňové účely a za účelem splnění našich regulačních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s třetími stranami, pokud prodáváme nebo kupujeme firmu nebo aktiva. V takovém případě může být nutné sdělit budoucímu prodávajícímu nebo kupujícímu dané firmy nebo aktiva a jejich odborným poradcům osobní údaje. Pokud bude společnost nebo v podstatě všechna její aktiva získána třetí stranou nebo některou ze společností z naší Skupiny, budou součástí převáděných aktiv i osobní údaje, které držíme.

Informace shromážděné v našich prostorách

Pokud navštívíte naše prostory, může být váš obraz zachycen kamerovými systémy provozovanými společností ANTALIS nebo subjektem, který naše prostory spravuje. Systémy řízení přístupu do budov mohou rovněž zaznamenat místo, kde se nacházíte, a čas a datum vašeho vstupu a odchodu z našich kanceláří.

Komunikace

Je-li to povoleno příslušnými zákony, může společnost ANTALIS zaznamenávat a/nebo sledovat uskutečněné a přijaté telefonní hovory a elektronickou komunikaci odesílanou nebo přijímanou sítěmi ANTALIS za účelem ochrany našeho podnikání a ověření souladu s našimi zásadami a příslušnými právními požadavky. Každé takové zaznamenávání a/nebo monitorování bude prováděno pro zákonné obchodní účely a v souladu s platnými zákony a předpisy. Může zahrnovat následující účely:

 • zaznamenávání skutečností (včetně převádění hlasových zpráv na text)
 • zjišťování souladu se zásadami a postupy společnosti ANTALIS
 • dodržování platných právních předpisů
 • předcházení a odhalování trestné činnosti
 • sledování efektivního používání a provozu sítí a systémů společnosti ANTALIS

Aby bylo možné efektivně komunikovat, mohou být korespondence a dokumenty odesílány ve formě nešifrovaných e-mailů. Vezměte na vědomí, že nejde o zaručený bezpečný způsob komunikace a že neexistují žádné standardy služby pro doručování. Chcete-li, abychom nepoužívali nešifrované e-maily, sdělte to prosím své kontaktní osobě u společnosti ANTALIS.

Marketing a rozvoj podnikání

Společnost ANTALIS shromažďuje informace pro marketingové účely a za účelem rozvoje svého podnikání, jakož i v rámci všeobecné správy svých vztahů se zákazníkem. Některé osobní údaje můžeme použít pro účely kontaktu s klienty, včetně zaznamenávání vašich zájmů a preferencí.

Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací e-mailem nebo poštou nebo prostřednictvím sociálních médií nebo sociálních sítí. Jde o informace o našich produktech a službách, o vývoji v oboru, o brožury, tiskové zprávy, pozvánky na semináře či rozhovory. Při registraci na našich webových stránkách si můžete zvolit oblasti a předměty, které vás zajímají. Své preference můžete kdykoli aktualizovat nebo se odhlásit. Více informací o tom, jak uplatnit svá práva, naleznete v oddíle 10 „Vaše práva“, níže.

Akce

Pokud se zúčastníte akce pořádané nebo spolupořádané společností ANTALIS, budeme shromažďovat kontaktní údaje v rámci registrace na akci. Tyto informace mohou zahrnovat požadavky ohledně stravy či podrobnosti o zdravotních problémech nebo zdravotním postižení, které mohou mít dopad na vaši účast na akci nebo zapojení do ní. Je-li akce pořádána ve spolupráci s partnerskou organizací nebo se pořádá v externí lokalitě, budeme možná muset sdílet vaše osobní údaje s partnerem, pořadatelem akce nebo správcem daného místa. Pro potřeby uspořádání akce budeme sdílet pouze minimum informací. Je-li akce pořádána ve spolupráci s partnerskou organizací, bude tato organizace povinna vás informovat o jakémkoliv marketingu, který hodlají uskutečnit, a v případě potřeby si rovněž opatřit váš souhlas.

Soubory cookies

Pokud používáte naše webové stránky, informujeme vás, že tyto stránky používají soubory cookies a další nástroje pro analýzu webového provozu (např. Google Analytics, leady.cz, Smartsupp, atd.). Ohledně podrobností, jak tyto nástroje používáme, nás kontaktujte na gdpr.packaging.cz@antalis.com

 

5. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

ANTALIS je mezinárodní skupina s globální působností. Podobně jako většina mezinárodních podniků společnost ANTALIS provedla centralizaci některých aspektů správy klientů a vedení záznamů v Evropské unie. Kromě toho, pokud projekt přesahuje hranice jedné jurisdikce, budou muset být informace přístupné všem osobám u společnosti ANTALIS, které na této věci pracují. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje předávány mimo zemi původu (což zahrnuje i předávání mimo Evropský hospodářský prostor) a mohou být přístupné globálně, napříč celou skupinou ANTALIS.

ANTALIS přijme veškerá nezbytná bezpečnostní a právní opatření, aby zajistila bezpečnost a integritu osobních údajů, které jsou předávány v rámci společnosti ANTALIS a umožnila tak globální převody osobních informací pocházející z EHP v rámci ANTALIS v souladu s platnými evropskými předpisy na ochranu soukromí aplikací stejných standardů ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budou tedy mít stejnou úroveň ochrany bez ohledu na to, kde se v rámci skupiny ANTALIS nacházejí.

K vašim osobním údajům budou mít přístup také poskytovatelé služeb ANTALIS, kteří se mohou nacházet v jiných jurisdikcích. Další informace najdete v části 7 „Poskytovatelé služeb“, níže.

 

6. ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Společnost ANTALIS může zpřístupnit vaše osobní údaje (i) pokud to je nezbytné pro uvedené účely, mimo jiné v rámci společnosti ANTALIS samotné; (ii) vyžaduje-li to platný právní předpis; (iii) v souvislosti s reorganizací nebo sloučením naší firmy s jinou společností; (iv) budeme-li přesvědčeni, že takové zpřístupnění je nezbytné k prosazení nebo uplatnění podmínek smlouvy a jiné dohody nebo k jiné ochraně a obhajobě práv společnosti ANTALIS, jejího majetku či bezpečnosti; (v) za účelem splnění rozhodnutí soudu, příkazu soudu či jiné právní povinnosti nebo regulačního nebo vládního požadavku; nebo (vi) s vaším souhlasem.

Chtěli bychom vás upozornit zejména na skutečnost, že v některých jurisdikcích má společnost ANTALIS zákonnou povinnost hlásit podezřelé transakce a další aktivity příslušným regulačním orgánům v rámci boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu, zneužívání informací v obchodním styku nebo na základě souvisejících právních předpisů. ANTALIS může rovněž ohlásit podezření na trestnou činnost policii a dalším orgánům vymáhajícím dodržování práva. Může se stát, že nebudeme oprávněni vás o tom informovat před sdělením informací nebo vůbec.

Třetí strany – příjemci osobních údajů týkajících se klientů, obchodních a firemních kontaktů, mohou zahrnovat:

 • daňové a celní orgány
 • regulační a jiné profesní subjekty
 • burzy a kotovací orgány
 • veřejné rejstříky orgánů a akcionářů společností
 • poskytovatele služeb ověřování totožnosti
 • referenční uvěrové agentury
 • soudy, policii a orgány vymáhající dodržování práva
 • státní úřady a agentury
 • auditory a odborné poradce (včetně pojistitelů a poradců v oblasti profesní odpovědnosti)

Společnost ANTALIS se přiměřeně vynasnaží sdělit v jednotlivých případech co nejméně osobních údajů.

 

7. POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Třetí strany poskytující služby společnosti ANTALIS se označují jako „Subdodavatelé“. Společnost ANTALIS uzavře se svými subdodavateli smlouvy, které budou řešit požadavky příslušných právních předpisů na ochranu soukromí. Subdodavatelé budou povinni aplikovat příslušná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a nebudou oprávněni používat osobní údaje jinak než v souladu s pokyny společnosti ANTALIS.

Subdodavatelé, kteří pro společnost ANTALIS zpracovávají osobní údaje, se mohou nacházet v Evropě nebo v jiných zemích po celém světě. Společnost ANTALIS zajistí, aby Subdodavatelé jednali v souladu s platnými zákonnými požadavky na předávání osobních údajů mimo jurisdikci, ve které byly původně shromážděny. V případě údajů shromážděných v Evropském hospodářském prostoru nebo týkajících se subjektů údajů v EHP bude ANTALIS vyžadovat, aby Subdodavatelé podepsali Standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů do třetích zemí, jak je upravují příslušné evropské předpisy na ochranu soukromí.

Budete-li požadovat další informace o subdodavatelích, s nimiž spolupracujeme, obraťte se na Globálního pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.packaging.cz@antalis.com

 

8. PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE VAŠICH ÚDAJŮ 

Společnost ANTALIS se vynasnaží, aby vaše osobní údaje, která uchovává, byly přesné a úplné. Aby bylo zajištěno, že o vás máme ty nejaktuálnější informace, je důležité, abyste nás informovali o každé změně vašich kontaktních nebo jiných osobních údajů. Obraťte se na osobu, s níž jste obvykle u společnosti ANTALIS ve styku.  Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ANTALIS zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.packaging.cz@antalis.com

 

9. UCHOVÁVÁNÍ

Společnost ANTALIS bude uchovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nutné pro účely popsané v části 4 výše: „Které informace shromažďujeme a jak je používáme“. Upozorňujeme, že doba uchování se může v jednotlivých jurisdikcích lišit. Osobní údaje se obvykle uchovávají po dobu nejméně 2 let a mohou být uchovávány po dobu delší, stanovenou příslušnými předpisy upravujícími promlčecí dobu.

Může být nutné, abychom údaje uchovávali po značně dlouhou dobu za účelem založení, výkonu nebo obhajoby svých zákonných práv či pro archivační a historické účely. Pokud je to možné a praktické, budou osobní údaje anonymizovány odstraněním, nahrazením nebo zablokováním údajů, které umožňují identifikaci fyzických osob.

Budete-li požadovat další informace o zásadách uchovávání údajů, obraťte se na Globálního pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.packaging.cz@antalis.com

 

10. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o vás společnost ANTALIS uchovává;
 • právo na opravu svých osobních údajů, například pokud jsou neúplné nebo nesprávné;
 • právo kdykoliv se odhlásit od odběru marketingové komunikace;
 • za určitých okolností a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, právo na omezení nebo námitku proti zpracování vašich osobních údajů, nebo právo požadovat vymazání vašich osobních údajů;
 • za určitých okolností a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, právo obdržet kopii osobních údajů, které jste poskytli společnosti ANTALIS, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (označované jako „přenositelnost údajů“);
 • pokud jste osobní údaje poskytli dobrovolně nebo jste jinak souhlasili s jejich použitím, právo odvolat svůj souhlas;
 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz níže).

Chcete-li využít svých práv, kontaktujte prosím Globálního pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.packaging.cz@antalis.com

 

E-mailová a elektronická komunikace pro účely přímého marketingu

Když si vytvoříte účet nebo se u nás poprvé registrujete, společnost ANTALIS se vás dotáže, zda si přejete dostávat od společnosti ANTALIS marketingové / obchodní informace. Abyste mohli dostávat informace od společnosti ANTALIS, musíte zaškrtnout políčko „Souhlasím se zasíláním marketingových / obchodních informací nebo nabídek od společnosti ANTALIS nebo jejím jménem, od kterékoliv ze společností ze skupiny ANTALIS a od jejich oficiálních distributorů, a to e-mailem nebo formou elektronické komunikace“. Pokud nechcete informace dostávat, nechejte políčko nezaškrtnuté.

OPTIN (proces přihlášení): Pokud jste vyslovili souhlas se zasíláním informací od společnosti ANTALIS, bude společnost ANTALIS oprávněna posílat vám marketingové / obchodní informace v digitální nebo tištěné podobě, například informace o produktech, obchodní nabídky, informace o akcích, informace o projektech nebo pozvánky.

DOUBLE OPTIN (proces dvojitého přihášení): Pokud jste vyslovili souhlas se zasíláním informací, obdržíte e-mail požadující, abyste klikli na odkaz a dokončili tak proces potvrzení svého souhlasu se zasíláním marketingových / obchodních informací nebo nabídek jménem společnosti ANTALIS, některé ze společností ze skupiny ANTALIS nebo jejich oficiálních distributorů e-mailem.

Chcete-li se odhlásit od odběru informací, můžete buď jít do části webové stránky ANTALIS, na níž se spravuje váš účet, a zrušit zaškrtnutí políčka, nebo kliknout na odkaz pro zrušení odběru, který bude obsažen v každém e-mailu zaslaném společností ANTALIS nebo jejím jménem. Rovněž můžete poslat e-mail Globálnímu pověřenci pro ochranu osobních údajů se svou žádostí, a to na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.packaging.cz@antalis.com

 

Co když je vám méně než 16 let?

Pokud jste mladší 16 let, před poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti si zajistěte souhlas svých rodičů / zákonného zástupce. Nezletilým osobám mladším 16 let není dovoleno poskytovat nám své osobní údaje bez tohoto souhlasu.

Právo podat stížnost

Pokud vás naše reakce neuspokojí nebo pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zákonem, můžete podat stížnost u příslušného orgánu pro dohled nad ochranou údajů ve vaší zemi.

Změny tohoto prohlášení

Toto Oznámení o ochraně soukromí bylo aktualizováno v květnu 2018. Oznámení můžeme kdykoliv změnit nebo upravit podle potřeby tak, aby vyhovovalo všem příslušným zákonům na ochranu údajů. Proto vám doporučujeme, abyste se k němu pravidelně vraceli. Všechny změny v tomto Oznámení o ochraně soukromí budou platit od data jejich zveřejnění na našich webových stránkách.


Dotazy

Budete-li mít dotaz týkající se tohoto Oznámení o ochraně soukromí, kontaktujte prosím Globálního pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.packaging.cz@antalis.com

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.